Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę bei sekti svetainių lankomumą. Daugiau informacijos

PRIVATUMO POLITIKA KANDIDATAMS

PRIVATUMO POLITIKA KANDIDATAMS

Naujausia 2018.05.15 versija

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) jus informuojame, kodėl RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas renka, naudoja arba dalijasi jūsų asmens duomenimis, susijusiais su jūsų prašymu priimti į darbą ir įdarbinimu RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Vadovaujantis visais galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, duomenų valdytojas yra RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas (toliau kartu – „Ramirent“, mes, mus arba mūsų). „Ramirent“ turi užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šia Politika ir galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:

RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas

Įmonės kodas: 2900763480

Adresas: Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius

Telefonas: +370 5 239 5303

Asmens, atsakingo už duomenų apsaugos klausimus, kontaktiniai duomenys:

Adresas: Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius

El. paštas: privacy@ramirent.lt

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Jūsų asmens duomenis galime rinkti įvairiais būdais. Visų pirma, asmens duomenis renkame tiesiogiai iš jūsų. Kai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, taip pat galime rinkti asmens duomenis iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, viešai prieinamų duomenų bazių.

Renkame kandidatų asmens duomenis, kurie yra būtini tvarkant priėmimo į darbą prašymus ir įdarbinant, pavyzdžiui, 

  • pagrindinius asmens duomenis – vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį; 
  • jūsų prašyme priimti į darbą nurodytą informaciją – informaciją apie jūsų išsilavinimą, įgytą darbo patirtį, kvalifikaciją, kalbų mokėjimą ir rekomendacijas; 
  • informaciją, kuri renkama ir tvarkoma įdarbinant – informaciją apie įdarbinimo proceso eigą, pastabas apie jūsų prašymą ir galimus pokalbius, taip pat informaciją apie galimus gebėjimų tikrinimo testus; ir 
  • informaciją apie išsilavinimą, finansinę padėtį ir teistumą, kai taikoma.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Kandidatų asmens duomenis tvarkome siekdami valdyti įdarbinimo procesą, tai yra tvarkyti prašymus priimti į darbą, informuoti kandidatus apie įdarbinimo eigą ir susitarti dėl pokalbių. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra priemonės, kurių imamės iki galimos darbo sutarties sudarymo jūsų prašymu, kai jūs mums pateikiate savo prašymą priimti į darbą.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti „Ramirent“ grupės viduje. Be to, jūsų asmens duomenis gali tvarkyti kita „Ramirent“ grupės įmonė mūsų vardu. Tokį tvarkymą grindžiame savo teisėtu interesu perduoti asmens duomenis kitoms „Ramirent“ grupės įmonėms vidaus administravimo tikslais, pavyzdžiui, siekiant pasinaudoti centralizuotomis įdarbinimo sistemomis.

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti tretiesiems asmenims: 

  • kai tai leidžiama arba privaloma pagal teisės aktus; 
  • kai paslaugų teikėjai, kuriais pasitikime, paslaugas teikia mums, mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus (pvz., įdarbinimo paslaugų nuoma ir gebėjimų tikrinimo testai). Mes visada kontroliuosime šiuos paslaugų teikėjus ir būsime atsakingi už jūsų asmens duomenų naudojimą; 
  • jeigu dalyvaujame susijungimo ar įsigijimo sandoryje arba parduodant visą mūsų turtą arba jo dalį; ir 
  • kai sąžiningai manome, kad atskleidimas būtinas ginant mūsų teises, užtikrinant jūsų saugą ar kitų saugą, tiriant sukčiavimo atvejus arba vykdant valdžios institucijos prašymą.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES/EEE RIBŲ

Paprastai jūsų asmens duomenų neperduodame už ES ar Europos ekonominės erdvės ribų.

6. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek yra būtina šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams siekti.

Dauguma jūsų asmens duomenų bus saugomi iki įdarbinimo proceso pabaigos. Kai kurie asmens duomenys gali būti saugomi pasibaigus įdarbinimo procesui, jeigu to reikalaujama arba leidžiama pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus. Kai jūsų asmens duomenys bus nebereikalingi pagal teisės aktus arba kurios nors šalies teises ir įsipareigojimus, jūsų asmens duomenis ištrinsime.

7. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Jūs galite bet kuriuo metu susipažinti, taisyti, atnaujinti, keisti arba pašalinti savo asmens duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tam tikra informacija yra būtina šioje Politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir taip pat gali būti privaloma pagal teisės aktus. Todėl tokių asmens duomenų pašalinti negalite.

Jūs turite teisę nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu. Atsižvelgiant į galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, jūs turite teisę riboti duomenų tvarkymą.

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.

Aukščiau minėtus prašymus siųskite mums privacy@ramirent.lt.

Jeigu turite prieštaravimų dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą savo nacionalinei duomenų apsaugos institucijai ES/EEE šalyje. Lietuvoje kreipkitės į Lietuvos Respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Lietuvos Respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją kontaktinė informacija skelbiama: https://www.ada.lt/.

8. SAUGUMAS

Taikome pagrįstas saugumo priemones (įskaitant fizines, elektronines ir administracines), kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Pavyzdžiui, su asmens duomenimis leidžiame susipažinti tik leidimą turintiems darbuotojams ir rangovams, kuriems informaciją reikia žinoti atliekant savo darbo užduotis. Atkreipiame dėmesį, kad, nors stengiamės taikyti pagrįstas asmens duomenų saugumo priemones, nė viena saugumo sistema nėra apsaugota nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

9. ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Jeigu ši Politika bus pakeista, apie tai jus informuosime savo svetainėje http://raminet.ramirent.com/lithuania/, kurioje taip pat rasite naujausią šios Politikos versiją.

10. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite klausimų dėl šios Politikos arba savo asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome, susisiekite su mumis privacy@ramirent.lt