PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA KLIENTAMS IR LAIDUOTOJAMS

Naujausia 2022-06-10 versija

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) jus informuojame, kodėl „RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas“ renka, naudoja arba dalijasi jūsų asmens duomenimis, susijusiais su jūsų, kaip kliento ar laiduotojo, santykiais su „RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas“. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Vadovaujantis visais galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, jūsų asmens duomenų valdytojas yra „RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas“ (toliau – „Ramirent“, mes, mus arba mūsų). „Ramirent“ turi užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šia Politika ir galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:

RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas

Įmonės kodas: 2900763480

Filialo kodas 302431034

Adresas: Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius

Telefonas: +370 5 239 5303

Duomenų apsaugos pareigūno arba privatumo pareigūno kontaktiniai duomenys:

Adresas: Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius

Susisiekite su mumis paspaudę šią nuorodą: https://app.incy.io/ramirent-it/links/lithuania

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Jūsų asmens duomenis galime rinkti įvairiais būdais, kurie paaiškinti žemiau. Paprastai asmens duomenis, kuriuos tvarkome, pateikiate jūs, kai iš mūsų nuomojatės įrangą, laiduojate už kitų asmenų prievolių tinkamą įvykdymą arba kitaip susisiekiate su mumis (pavyzdžiui, užpildę formas mūsų svetainėje, registravęsi klientų portale arba kreipęsi į klientų aptarnavimo specialistus). Taip pat galime rinkti asmens duomenis iš išorės šaltinių, pavyzdžiui, viešai skelbiamų žinynų. Asmens duomenis, kuriuos renkame, sudaro, pvz., šios duomenų kategorijos:

⎯ Bendrieji asmens duomenys – vardas ir pavardė, gimimo data arba asmens kodas, asmens dokumento duomenys ir kopija, PVM mokėtojo kodas;

⎯ Elektroninės identifikacijos duomenys – elektroninės identifikacijos numeris (eID), kliento numeris, IP adresas, autentifikavimo duomenys (laiko žymė, rezultatas);

⎯ Kontaktinė informacija – el. pašto adresas, adresas ir telefono numeris. Verslo klientų atveju taip pat galime rinkti atitinkamą informaciją apie jūsų pareigas ir kontaktinę informaciją jūsų atstovaujamoje bendrovėje, taip pat atstovavimo duomenis;

⎯ Informacija apie sutartinius santykius  – bendravimas su klientu ar laiduotoju, kliento ar laiduotojo užklausos ir atsakymai, kliento ar laiduotojo apklausos ir grįžtamasis ryšys dėl mūsų suteiktų paslaugų kokybės, atsiskaitymo ir kredito informacija, informacija apie nuomojamą įrangą ir sudarytos sutarties duomenys;

⎯ Kalbos parinktys;

⎯ Mokumo vertinimo ir įsiskolinimų duomenys (įskaitant duomenis apie nemokumo pradžią ir pabaigą, įsiskolinimo dydį ir kitus duomenis, gautus iš skolų išieškojimo ar kredito bendrovių);

⎯ Susirašinėjimo ir kiti duomenys, suformuoti sutarties vykdymo kontekste; ir

⎯ Vaizdo stebėjimo metu užfiksuoti duomenys (vaizdo įrašai).

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Asmens duomenis siekdami žemiau nurodytų tikslų tvarkome remdamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje numatytais teisiniais pagrindais: 1 dalies a punktas (duomenų subjekto sutikimas); 1 dalies b punktas (duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų sudaryti sutartį); 1 dalies c punktas (teisinės prievoles vykdymas); ir 1 dalies f punktas (siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar kitos šalies interesų).

1. Paslaugų teikimas ir sutartinių santykių valdymas

Pagrindinis tikslas, kurio siekiame rinkdami jūsų asmens duomenis, yra teikti jums paslaugas, parengti ir vykdyti sutartis, valdyti bei palaikyti santykius su jumis ar bendrove, kuriai atstovaujate kaip vadybininkas, darbuotojas, atstovas ar kitais pagrindais. Siekdami šių tikslų, jūsų asmens duomenis taip pat tvarkome tam, kad elektroniniu būdu galėtume jus identifikuoti mūsų klientų portale, ir (ar) galėtume užtikrinti elektroninį dokumentų pasirašymą. Nurodytais atvejais asmens duomenis tvarkome remdamiesi mūsų su jumis sudaryta sutartimi arba teisėtu mūsų interesu, kai sutartį su mumis sudaro jūsų atstovaujama bendrovė. Šiuo tikslu užtikriname tinkamą, skaidrų ir efektyvų duomenų tvarkymą.

2. Rinkodara

Galime jums siųsti el. pranešimus (pvz., el. laiškus ar SMS žinutes), kuriais informuosime apie naujas mūsų paslaugų savybes, prašysime jūsų atsiliepimų arba teiksime jums kitą aktualią informaciją apie mūsų paslaugas. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi kitais būdais teikiant jums ar pritaikant reklamas ar kitus pranešimus, pvz., interneto naršyklėje. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu teikti aktualią informaciją apie „Ramirent“, jums reklamuoti mūsų paslaugas ir tobulinti mūsų esamą verslo modelį. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų.

3. Paslaugų plėtojimas ir informacijos saugumas

Asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami gerinti paslaugų kokybę ir plėtoti naujas paslaugas (pvz., vykdydami apklausas). Šiais atvejais asmens duomenų tvarkymas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti, kad turėsime pakankamai ir tinkamos informacijos savo paslaugoms plėtoti. Jeigu pagal taikomus teisės aktus tiesioginės rinkodaros vykdymui būtinas jūsų sutikimas, jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkysime tik gavę jūsų sutikimą.

4. Su atsiskaitymu susiję duomenys

Asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami vykdyti savo pareigas pagal galiojančius apskaitos ir mokesčių teisės aktus. Šiais atvejais asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas imperatyviomis teisės normomis, pagal kurias tam tikrus duomenis turime saugoti apskaitos tikslais.

5. Su mokumo vertinimu ir skolų išieškojimu susiję duomenys

Asmens duomenis tvarkome tam, kad įvertintumėme jūsų ar bendrovės, kuriai atstovaujate, mokumą. Šį vertinimą taip pat atliekame siekdami valdyti informaciją apie jūsų įsiskolinimus mums ir jūsų mokumo potencialą. Jeigu Jums išrašytos sąskaitos nėra tinkamai apmokamos arba negrąžinate išsinuomotos įrangos nustatytais terminais, mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis pateikdami juos skolininkų registrams ir duomenų bazėms (tokioms kaip UAB „Creditinfo Lietuva“, creditinfo.com), teisinių paslaugų teikėjams tam, kad pradėtumėme skolos išieškojimo procedūras. Šiuo atveju asmens duomenis tvarkome remdamiesi mūsų teisėtu interesu užtikrinti mūsų ekonominės veiklos saugumą, taip pat užtikrinti mūsų bendrovės interesus, ir mūsų lūkestį gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas.

6. Su teisiniais reikalavimais susiję duomenys

Prireikus asmens duomenis galime tvarkyti siekdami įgyvendinti mūsų teisėtus interesus pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, kylančius iš mūsų su Jumis ar bendrove, kuriai atstovaujate, sudarytos sutarties.

7. Su vaizdo stebėjimu susiję duomenys

Savo teritorijoje ir patalpose vykdome vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo tikslai yra apsaugoti Ramirent nuosavybę, užfiksuoti įrodymus incidentų (pvz., vagysčių atveju), ir, jei būtina, užfiksuoti įrangos būklę, pvz., įrangos grąžinimo atveju.  

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti tretiesiems asmenims šiais atvejais:

–  kai tai leidžiama arba privaloma pagal teisės aktus, t. y. vykdydami kompetentingų institucijų prašymus arba vykstant teisiniams procesams;

–  kai paslaugų teikėjai, kuriais pasitikime, paslaugas teikia mums, mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. Mes visada kontroliuosime ir būsime atsakingi už jūsų asmens duomenų naudojimą;

⎯ kai reikalinga pradėti skolų išieškojimo procedūras; prašome atkreipti dėmesį, kad pagal sudaromos sutarties nuostatas mes įgyjame teisę perduoti Jūsų asmens duomenis bendrovėms, teikiančioms išieškojimo paslaugas, tuomet, kai pažeidžiate savo sutartinius įsipareigojimus mums;

⎯ jeigu dalyvaujame susijungimo ar įsigijimo sandoryje arba parduodant visą mūsų turtą arba jo dalį; ir

⎯ kai sąžiningai manome, kad atskleidimas būtinas ginant mūsų teises, užtikrinant jūsų saugą ar kitų saugą, tiriant sukčiavimo atvejus arba vykdant valdžios institucijos prašymą.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti šiems subjektams:

⎯ mūsų darbuotojams, atsakingiems už bendravimą su klientais ir santykių palaikymą, taip pat kitiems darbuotojams, atliekantiems buhalterinės apskaitos, IT priežiūros, verslo analitikos ir planavimo funkcijas;

⎯ mūsų IT sistemų ir kitų IT paslaugų, kurias naudojame santykių su klientais valdymui ir klientų portalo veiklai, tiekėjams ir valdytojams;

⎯ Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybinėms institucijoms, kai toks duomenų perdavimas yra būtinas pagal teisės aktų nuostatas;

⎯ bankams;

⎯ mūsų duomenų tvarkytojams ir kitiems subjektams, įtrauktiems į sutarties vykdymą ar užtikrinantiems saugų sutarties sudarymą (elektroninę autentifikaciją  klientų portale);

⎯ subjektams, padedantiems mums įgyvendinti mūsų teises, kylančias iš sudarytos sutarties (skolų išieškojimo bendrovėms, teisinių paslaugų bendrovėms, teismams, kredito bendrovėms ir kt.);

⎯ apsaugos paslaugų teikėjams ar teisėsaugos institucijoms, tiriančioms mūsų, jūsų, ar trečiųjų šalių skundus ar kitus incidentus;

⎯ potencialiems mūsų turto ar jo dalies įsigijimo, susijungimo ar pardavimo sandorio dalyviams.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES/EEE RIBŲ

Paprastai mes neperduodame jūsų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.  Tačiau tam tikrais atvejais mes galime tai padaryti, jei tai būtina siekiant asmens duomenų tvarkymo tikslų. Tokiu atveju imsimės būtinų veiksmų, kad užtikrintume, jog jūsų asmens duomenų apsauga ir asmens duomenų perdavimas už EEE ribų atitiktų taikomus reikalavimus. Kai perduodame asmens duomenis į šalis, kurių atžvilgiu nėra priimto sprendimo dėl tinkamo apsaugos lygio užtikrinimo, „Ramirent“ įgyvendina teisės aktuose numatytas apsaugos priemones, pavyzdžiui, taikydama standartines duomenų apsaugos sąlygas, patvirtintas Europos Komisijos, sutartyse su paslaugų teikėjais. Jei norite gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimą ir „Ramirent“ taikomas apsaugos priemones, susisiekite su mumis 1 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis arba užpildydami kontaktinę formą.

6. SLAPUKAI

Be to, savo svetainėje www.ramirent.lt naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie įrašomi jūsų įrenginyje, kad būtų renkama ir įsimenama naudinga informacija, gerinamas mūsų svetainės funkcionalumas ir ja būtų lengviau naudotis. Be to, slapukus ir kitas panašias technologijas galime naudoti statistikos tikslais, siekdami sukaupti anoniminių apibendrintų statistinių duomenų apie, pavyzdžiui, svetainės naudojimą, kad galėtume suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine ir gerinti naršymo patirtį.

Savo naršyklės parinktyse galite nustatyti, kad slapukai nebūtų naudojami, riboti slapukų naudojimą arba pašalinti slapukus iš savo naršyklės. Tačiau, kadangi slapukai yra svarbi mūsų svetainės dalis, jų naudojimo ribojimas gali turėti įtakos svetainės funkcionalumui.

Daugiau informacijos apie slapukus pateikėme savo slapukų politikoje https://www.ramirent.lt/privacy/cookies.

7. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek yra būtina šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams siekti, arba tiek, kiek tai reikalinga pagal taikytinus teisės aktus. Dauguma jūsų asmens duomenų bus saugomi iki sutartinių santykių su jumis nutraukimo. Kai kurie asmens duomenys gali būti saugomi jums nutraukus santykius su mumis, jeigu to reikalaujama arba leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Pavyzdžiui, su laidavimo sutartimi susijusius duomenis saugome 4 metus, o su apskaita susijusius dokumentus dėl buhalterinės apskaitos kilmės ar paslaugų teikimo fakto patvirtinimo (pvz., sutarčių kopijas, sąskaitas faktūras), saugome 10 metų, kaip tai reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausiojo archyvaro įsakymą. Vaizdo stebėjimo duomenys (vaizdo įrašai) saugomi ne ilgiau negu 1 mėnesį, nebent ilgesnis saugojimo laikotarpis reikalingas sprendžiant teisinius reikalavimus, ginčus ar incidentus. Kai jūsų asmens duomenys bus nebereikalingi pagal teisės aktus arba kurios nors šalies teises ir įsipareigojimus, jūsų asmens duomenis ištrinsime.

8. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Jūs galite bet kuriuo metu susipažinti, taisyti, atnaujinti, keisti arba pašalinti savo asmens duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tam tikra informacija yra būtina šioje Politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir taip pat gali būti privaloma pagal teisės aktus. Todėl tokių asmens duomenų pašalinti negalite.

Jūs turite teisę nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu. Atsižvelgiant į galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, jūs turite teisę riboti duomenų tvarkymą.

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.

Jūsų teisė, kad jūsų atžvilgiu nebūtų priimami vien tik automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą, pagrįsti sprendimai, yra gerbiama, kadangi „Ramirent“ sprendimų priėmimo metu visais atvejais dalyvauja žmogiškasis faktorius.

Aukščiau minėtus prašymus siųskite mums el. paštu https://app.falcony.io/ramirent-it/links/lithuania/report.

Jeigu turite prieštaravimų dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą savo nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai ES / EEE šalyje. Lietuvoje kreipkitės į Lietuvos Respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinė informacija skelbiama: https://vdai.lrv.lt/.

9. SAUGUMAS

Taikome pagrįstas saugumo priemones (įskaitant fizines, elektronines ir administracines), kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Pavyzdžiui, su asmens duomenimis leidžiame susipažinti tik leidimą turintiems darbuotojams ir rangovams, kuriems informaciją reikia žinoti atliekant savo darbo užduotis.

Atkreipiame dėmesį, kad, nors stengiamės taikyti pagrįstas asmens duomenų saugumo priemones, nė viena saugumo sistema nėra apsaugota nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

10. ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Jeigu ši Politika bus pakeista, apie tai jus informuosime savo svetainėje www.ramirent.lt, kurioje taip pat rasite naujausią šios Politikos versiją.

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite klausimų dėl šios Politikos arba savo asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome, susisiekite su mumis paspaudę šią nuorodą ir užpildę formą: https://app.falcony.io/ramirent-it/links/lithuania/report