PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA KLIENTAMS
Naujausia 2019 m. liepos 15 d. versija
Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) jus informuojame, kodėl „RAMIRENT Baltic AS
Vilniaus filialas“ renka, naudoja arba dalijasi jūsų asmens duomenimis, susijusiais su jūsų,
kaip kliento, santykiais su „RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas“. Atidžiai perskaitykite šią
Privatumo politiką.
1. DUOMENŲ VALDYTOJAS
Vadovaujantis visais galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, jūsų asmens
duomenų valdytojas yra „RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas“ (toliau –
„Ramirent“, mes, mus arba mūsų). „Ramirent“ turi užtikrinti, kad jūsų asmens
duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šia Politika ir galiojančiais duomenų
apsaugos teisės aktais.
Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:
RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas
Įmonės kodas: 2900763480
Filialo kodas 302431034
Adresas: Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius
Telefonas: +370 5 239 5303
Duomenų apsaugos pareigūno arba privatumo pareigūno kontaktiniai duomenys:
Adresas: Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius
El. paštas: https://app.incy.io/ramirent-it/links/lithuania
2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS
Jūsų asmens duomenis galime rinkti įvairiais būdais, kurie paaiškinti žemiau.
Paprastai asmens duomenis, kuriuos tvarkome, pateikiate jūs, kai iš mūsų
nuomojatės įrangą arba kitaip susisiekiate su mumis (pavyzdžiui, užpildę formas
mūsų svetainėje arba kreipęsi į klientų aptarnavimo specialistus). Taip pat galime
rinkti asmens duomenis iš išorės šaltinių, pavyzdžiui, viešai skelbiamų žinynų.
Asmens duomenis, kuriuos renkame, sudaro, pvz., šios duomenų kategorijos:
⎯ Bendrieji asmens duomenys – vardas ir pavardė, gimimo data arba asmens
kodas, asmens dokumento duomenys ir kopija, PVM mokėtojo kodas;
⎯ Kontaktinė informacija – el. pašto adresas, adresas ir telefono numeris.
Verslo klientų atveju taip pat galime rinkti atitinkamą informaciją apie jūsų
pareigas ir kontaktinę informaciją jūsų atstovaujamoje bendrovėje, taip pat
atstovavimo duomenys;
⎯ Informacija apie santykius su klientu – bendravimas su klientu, kliento
užklausos ir atsakymai, kliento apklausos ir grįžtamasis ryšys dėl mūsų
suteiktų paslaugų kokybės atsiskaitymo ir kredito informacija, informacija
apie nuomojamą įrangą ir sudarytos sutarties duomenys;
⎯ Kalbos parinktys;
⎯ Mokumo vertinimo ir įsiskolinimų duomenys (įskaitant duomenis apie
nemokumo pradžią ir pabaigą, įsiskolinimo dydį ir kitus duomenis, gautus iš
skolų išieškojimo ar kredito bendrovių); ir
⎯ Susirašinėjimo ir kiti duomenys, suformuoti sutarties vykdymo kontekste.
3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS
Asmens duomenis siekdami žemiau nurodytų tikslų tvarkome remdamiesi 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) 6 straipsnyje numatytais teisiniais pagrindais: 1 dalies a punktas
(duomenų subjekto sutikimas); 1 dalies b punktas (duomenis būtina siekiant įvykdyti
sutartį arba siekiant imtis veiksmų sudaryti sutartį); 1 dalies c punktas (teisinės
prievoles vykdymas); ir 1 dalies f punktas (siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar kitos
šalies interesų).
1. Paslaugų teikimas ir santykių su klientu valdymasPagrindinis tikslas, kurio siekiame rinkdami jūsų asmens duomenis, yra teikti jums
paslaugas, parengti ir vykdyti sutartis ir valdyti bei palaikyti santykius su jumis ar
bendrove, kurią atstovaujate kaip vadybininkas, darbuotojas, atstovas ar kitais
pagrindais. Tokiu atveju asmens duomenis tvarkome remdamiesi mūsų su jumis
sudaryta sutartimi arba teisėtu mūsų interesu, kai sutartį su mumis sudaro jūsų
atstovaujama bendrovė. Šiuo tikslu užtikriname tinkamą, skaidrų ir efektyvų
duomenų tvarkymą.
2. RinkodaraGalime jums siųsti el. laiškus, kuriais informuosime apie naujas mūsų paslaugų
savybes, prašysime jūsų atsiliepimų arba teiksime jums kitą aktualią informaciją apie
mūsų paslaugas. Šiuo atžvilgiu asmens duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų
teisėtu interesu teikti aktualią informaciją apie „Ramirent“, jums reklamuoti mūsų
paslaugas ir tobulinti mūsų esamą verslo modelį. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti
rinkodaros pranešimų.
3. Paslaugų plėtojimas ir informacijos saugumasAsmens duomenis taip pat tvarkome siekdami gerinti paslaugų kokybę ir plėtoti
naujas paslaugas. Šiais atvejais asmens duomenų tvarkymas yra mūsų teisėtas
interesas užtikrinti, kad turėsime pakankamai ir tinkamos informacijos savo
paslaugoms plėtoti. Jeigu pagal taikomus teisės aktus tiesioginės rinkodaros
vykdymui būtinas jūsų sutikimas, jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkysime tik
gavę jūsų sutikimą.
4. Su atsiskaitymu susiję duomenys
Asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami vykdyti savo pareigas pagal
galiojančius apskaitos ir mokesčių teisės aktus. Šiais atvejais asmens duomenų
tvarkymas yra grindžiamas imperatyviomis teisės normomis, pagal kurias tam tikrus
duomenis turime saugoti apskaitos tikslais.
5. Su mokumo vertinimu ir skolų išieškojimu susiję duomenysAsmens duomenis tvarkome tam, kad įvertintumėme jūsų ar bendrovės, kurią
atstovaujate, mokumą. Šį vertinimą taip pat atliekame siekdami valdyti informaciją
apie jūsų įsiskolinimus mums ir jūsų mokumo potencialą.
Jeigu Jums išrašytos sąskaitos nėra tinkamai apmokamos arba negrąžinate
išsinuomotos įrangos nustatytais terminais mes galime tvarkyti Jūsų asmens
duomenis pateikdami juos skolininkų registrams ir duomenų bazėms (tokioms kaip
UAB „Creditinfo Lietuva“, creditinfo.com), teisinių paslaugų teikėjams tam, kad
pradėtumėme skolos išieškojimo procedūras. Šiuo atveju asmens duomenis tvarkome
remdamiesi mūsų teisėtu interesu užtikrinti mūsų ekonominės veiklos saugumą, taip
pat užtikrinti mūsų bendrovės interesus, ir mūsų lūkestį gauti apmokėjimą už
suteiktas paslaugas.
6. Su teisiniais reikalavimais susiję duomenys
Prireikus asmens duomenis galime tvarkyti siekdami įgyvendinti mūsų teisėtus
interesus pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, kylančius iš mūsų su
Jumis ar bendrove, kurią atstovaujate, sudarytos sutarties.
4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti tretiesiems asmenims šiais atvejais:

–  kai tai leidžiama arba privaloma pagal teisės aktus, t. y. vykdydami
kompetentingų institucijų prašymus arba vykstant teisiniams procesams; 

–  kai paslaugų teikėjai, kuriais pasitikime, paslaugas teikia mums, mūsų

vardu ir pagal mūsų nurodymus. Mes visada kontroliuosime ir būsime
atsakingi už jūsų asmens duomenų naudojimą;
⎯ kai reikalinga pradėti skolų išieškojimo procedūras; prašome atkreipti
dėmesį, kad pagal sudaromos sutarties nuostatas mes įgyjame teisę perduoti
Jūsų asmens duomenis bendrovėms, teikiančioms išieškojimo paslaugas,
tuomet, kai pažeidžiate savo sutartinius įsipareigojimus mums;
⎯ jeigu dalyvaujame susijungimo ar įsigijimo sandoryje arba parduodant visą
mūsų turtą arba jo dalį; ir
⎯ kai sąžiningai manome, kad atskleidimas būtinas ginant mūsų teises,
užtikrinant jūsų saugą ar kitų saugą, tiriant sukčiavimo atvejus arba vykdant
valdžios institucijos prašymą.
Jūsų asmens duomenis galime perduoti šiems subjektams:
⎯ mūsų darbuotojams, atsakingiems už bendravimą su klientais ir santykių
palaikymą, taip pat kitiems darbuotojams, atliekantiems buhalterinės
apskaitos, IT priežiūros, verslo analitikos ir planavimo funkcijas;
⎯ IT sistemų, kurias naudojame santykių su klientais valdymui, tiekėjams ir
valdytojams;
⎯ Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybinėms institucijoms, kai
toks duomenų perdavimas yra būtinas pagal teisės aktų nuostatas;
⎯ bankams;
⎯ mūsų duomenų tvarkytojams ir kitiems subjektams, įtrauktiems į sutarties
vykdymą;
⎯ subjektams, padedantiems mums įgyvendinti mūsų teises, kylančias iš
sudarytos sutarties (skolų išieškojimo bendrovėms, teisinių paslaugų
bendrovėms, teismams, kredito bendrovėms ir kt.);
⎯ potencialiems mūsų turto ar jo dalies įsigijimo, susijungimo ar pardavimo
sandorio dalyviams.
5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES/EEE RIBŲ
Jūsų asmens duomenų neperduodame už ES ar Europos ekonominės erdvės ribų.
6. SLAPUKAI
Be to, savo svetainėje www.ramirent.lt naudojame slapukus ir kitas panašias
technologijas. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie įrašomi jūsų įrenginyje, kad
būtų renkama ir įsimenama naudinga informacija, gerinamas mūsų svetainės
funkcionalumas ir ja būtų lengviau naudotis. Be to, slapukus ir kitas panašias
technologijas galime naudoti statistikos tikslais, siekdami sukaupti anoniminių
apibendrintų statistinių duomenų apie, pavyzdžiui, svetainės naudojimą, kad
galėtume suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine ir gerinti naršymo patirtį.
Savo naršyklės parinktyse galite nustatyti, kad slapukai nebūtų naudojami, riboti
slapukų naudojimą arba pašalinti slapukus iš savo naršyklės. Tačiau, kadangi
slapukai yra svarbi mūsų svetainės dalis, jų naudojimo ribojimas gali turėti įtakos
svetainės funkcionalumui.
Daugiau informacijos apie slapukus pateikėme savo slapukų politikoje
https://www.ramirent.lt/privacy/cookies.
7. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek yra būtina šioje Politikoje
apibrėžtiems tikslams siekti arba tiek, kiek tai reikalinga pagal taikytinus teisės aktus.
Dauguma jūsų asmens duomenų bus saugomi iki santykių su jumis, kaip klientu,
nutraukimo. Kai kurie asmens duomenys gali būti saugomi jums nutraukus santykius
su mumis, jeigu to reikalaujama arba leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.
Pavyzdžiui, su apskaita susijusius dokumentus dėl buhalterinės apskaitos kilmės ar
paslaugų teikimo fakto patvirtinimo (pvz. nuomos sutarčių kopijas, sąskaitas
faktūras), saugome 10 metų, kaip tai reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausiojo archyvaro įsakymą. Kai jūsų asmens duomenys bus nebereikalingi pagal
teisės aktus arba kurios nors šalies teises ir įsipareigojimus, jūsų asmens duomenis
ištrinsime.
8. JŪSŲ TEISĖS
Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Jūs galite
bet kuriuo metu susipažinti, taisyti, atnaujinti, keisti arba pašalinti savo asmens
duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tam tikra informacija yra būtina šioje
Politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir taip pat gali būti privaloma pagal teisės
aktus. Todėl tokių asmens duomenų pašalinti negalite.
Jūs turite teisę nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu. Atsižvelgiant į galiojančių
duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, jūs turite teisę riboti duomenų
tvarkymą.
Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę gauti savo asmens duomenis
susistemintu, paprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti savo
asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek to reikalaujama pagal galiojančius
teisės aktus.
Jūsų teisė, kad jūsų atžvilgiu nebūtų priimami vien tik automatizuotomis
priemonėmis, įskaitant profiliavimą, pagrįsti sprendimai, yra gerbiama, kadangi
„Ramirent“ sprendimų priėmimo metu visais atvejais dalyvauja žmogiškasis
faktorius.
Aukščiau minėtus prašymus siųskite mums el. paštu https://app.incy.io/ramirent-it/links/lithuania.
Jeigu turite prieštaravimų dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę
pateikti skundą savo nacionalinei duomenų apsaugos institucijai ES/EEE šalyje.
Lietuvoje kreipkitės į Lietuvos Respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinė informacija skelbiama:
https://vdai.lrv.lt/.
9. SAUGUMAS
Taikome pagrįstas saugumo priemones (įskaitant fizines, elektronines ir
administracines), kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo,
netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Pavyzdžiui, su asmens
duomenimis leidžiame susipažinti tik leidimą turintiems darbuotojams ir rangovams,
kuriems informaciją reikia žinoti atliekant savo darbo užduotis.
Atkreipiame dėmesį, kad, nors stengiamės taikyti pagrįstas asmens duomenų
saugumo priemones, nė viena saugumo sistema nėra apsaugota nuo visų galimų
saugumo pažeidimų.
10. ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI
Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Jeigu ši Politika bus pakeista, apie tai
jus informuosime savo svetainėje www.ramirent.lt, kurioje taip pat rasite naujausią
šios Politikos versiją.
11. SUSISIEKITE SU MUMIS
Jeigu turite klausimų dėl šios Politikos arba savo asmens duomenų, kuriuos mes
tvarkome, susisiekite su mumis el. paštu https://app.incy.io/ramirent-it/links/lithuania.