Ramirisk įrangos apsauga

RamiRisk apsauga yra atskira sutartis, sudaroma tarp Nuomotojo ir Nuomininko, ir pridedama prie Nuomos sutarties kaip priedas Nr. 1. Pagal šią sutartį, įrašant atitinkamą žymą Nuomos įrangos sutartyje, pagal sutartį Nuomininkui sumažinama priskirto dalinio nuostolių atlyginimo suma, už Nuomininko išsinuomotos įrangos sugadinimą arba sunaikinimą.

RAMIRISK PLANAS:

Tik 5% nuo kainoraštyje esančios nuomos dienos kainos, o žalos atveju, tik 10% nuo remonto sąmatos.

RamiRisk apsauga juridiniai asmenys su mokėjimo atidėjimo sąlygomis šia paslauga gali pasinaudoti pasirinktinai. Fiziniams asmenims ir įmonėmis turintiems išankstinio mokėjimo sąlygas RamiRisk apsauga yra privaloma. Su ar be RamiRisk apsaugos, Nuomininkas lygiai taip pat yra atsakingas už išnuomotą įrangą, kaip nurodyta Bendrosiose nuomos sąlygose. 

Plačiau su Ramirisk draudimo sąlygomis galite susipažinti nuomos punktuose.

KAIP TAI VEIKIA?

DRAUDIMAS TAIKOMAS:

 • Išnuomotos įrangos apgadinimas tranportavimo arba pakrovimo metu
 • Išnuomotos įrangos apgadinimas jai nukritus ar nuvirtus
 • Įrangai padaryta žala dėl gaisro
 • Padaryta žala, kai ant išnuomotos įrangos nukrenta daiktai

APLINKYBIŲ PAVYZDŽIAI, KAI DRAUDIMAS NETAIKOMAS:

 • Vagystės, sukčiavimo ir kitokios nusikalstamos veiklos atvejais
 • Apgadinimas padarytas tyčia arba dėl ypatingai didelio nerūpestingumo
 • Išnuomotos įrangos valymo išlaidos
 • Sugadintiems sudėvimiems, keičiamiems elementams (mechanizmų padangos, vikšrai ir pan.)

ŽINGSNIAI – KAIP ELGTIS ĮVYKUS NELAIMEI:

 • Įrangos nuomininkas privalo nufotografuoti:
 • įvykio vietą;
 • įrangą, kuri buvo sugadinta;
 • nuotraukas pateikti nuomuotojui.
 • Įrangos nuomininkas privalo pranešti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo įvykio dienos, apie įvykį.
 • Sugadinta įranga turi iškart būti grąžinta į bendrovės „Ramirent“ nuomos punktą. „Ramirent“ atstovas, Nuomininkui pareiškus norą, sugadintą įrangą taip pat gali apžiūrėti įvykio vietoje.
 • „Ramirent“ atstovas, įvykio vietoje arba įrangą grąžinus į artimiausią „Ramirent“ padalinį, nustato ar žalos atveju yra taikoma RamiRisk apsauga.

RAMIRISK APSAUGA NEGALIOJA IR NETAIKOMA JEIGU:

 • Įranga apgadinama tyčia ar dėl nerūpestingumo, netinkamo naudojimo arba nesilaikant instrukcijų;
 • Nuomininkas laiku neatliko mokėjimų pagal išrašytas sąskaitas;
 • Įranga apgadinta arba prarasta dėl baudžiamojo nusižengimo ar nusikalstamos veiklos;
 • Apgadinimas padarytas dėl trečiųjų asmenų kaltės;
 • Netiesioginės žalos ir išlaidų atveju;
 • Sugadintiems sudėvimiems, keičiamiems elementams;
 • Valymo išlaidoms ar apgadinimams, kurie atsirado dėl valymo smėliasrove, dažymo, tinkavimo ir pan. pažeidimai;
 • Apgadinimams, kurie atsiranda dėl ypatingų oro sąlygų ir aplinkos veiksnių – Force majore;
 • Jei Nuomininkas nesilaikė įstatymų nuostatų, Bendrųjų nuomos sąlygų nuostatų, RamiRisk apsaugos sąlygų, patikė netikslius įvykio duomenis arba neįmanoma patikrinti įvykio tikrumo.